Internetikeskkonna www.finantskeskus.ee kasutajatingimused

Külastades internetikeskkonda www.finantskeskus.ee või selle mistahes alamlehte, tuleb Teil nõustuda järgnevate kasutajatingimustega. Palun arvestage, et kui Te ei nõustu kasutajatingimustega, pole Teil lubatud internetikeskkonda külastada ja kasutada.

1. Kasutatavad mõisted.
1.1. Internetikeskkond on finantsplaneerimise keskkond www.finantskeskus ning kõik selle alamleheküljed.
1.2. Finantskeskus – Internetikeskkonna omanik Finantskeskus OÜ.
1.3. Kasutajatingimused on Finantskeskuse poolt kehtestatud üldised tingimused Internetikeskkonna kasutamiseks.
1.4. Kasutaja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada Internetikeskkonda.
1.5. Kasutajaandmed on igasugune info Kasutaja kohta, mis on Finantskeskusele saanud teatavaks läbi Kasutaja poolt Internetikeskkonna kasutamise.
1.6. Kasutajaandmete töötlemine on igasugune Kasutajaandmetega tehtav toiming (sh Kasutajaandmete kogumine, säilitamine, muutmine, kasutamine).
1.7. Finantsandmed on arvandmed, mida Kasutaja edastab Internetikeskkonda tema enda poolt töötlemiseks Internetikeskkonna poolt pakutavate teenuste raames.

2. Kasutaja nõusolek.
2.1. Internetikeskkonna kasutamine on lubatud vaid kõikide Kasutajatingimustega nõustumise korral. Kasutades, olles kasutanud või avaldades tahet kasutada Internetikeskkonda, kinnitab Kasutaja, et on kõikide Kasutajatingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid eranditult.
2.2. Internetikeskkond ei ole kasutamiseks mõeldud isikutele, kes on sellise riigi kodanikud, residendid või alalised elanikud, mille seadused keelavad Internetikeskkonna või mingi selle üksikosa kasutamise. Isikud, kellele on keelatud Internetikeskkonna kasutamine või kes ei ole kindlad, et neile see keelatud ei ole, peavad Internetikeskkonnast lahkuma.

3. Internetikeskkonna kasutamiseks lubatud programmid.
3.1. Internetikeskkonna kasutamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega (Internet Explorer, Mozilla, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari jt).
3.2. Internetikeskkonna kasutamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud. Eriotstarbeline programm on programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

4. Finantskeskuse vastutus.
4.1. Internetikeskkond on kasutamiseks põhimõttel “nii nagu on” ja „nagu saadaval“. Finantskeskus ei anna mingeid garantiisid Internetikeskkonna töökindluse kohta.
4.2. Internetikeskkonna kasutamine toimub Kasutaja enese riisikol. Finantskeskus ei ole vastutav kahju või saamata jäänud tulu eest, mis tuleneb Internetikeskkonna kasutamisest või mittekasutamisest.
4.3. Finantskeskus ei ole vastutav kahju või saamata jäänud tulu eest, mis tuleneb Internetikeskkonna kasutamisest või mittekasutamisest ka juhul, kui Internetikeskkonnas leidus või leidub viga ning Finantskeskus on, oli või pidi olema Internetikeskkonnas leiduva vea olemasolust teadlik.
4.4. Kuigi Finantskeskus on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et Internetikeskkonnas sisalduv informatsioon (sealhulgas õigusakte puudutav informatsioon) oleks õige, täpne ja täielik, ei garanteeri Finantskeskus informatsiooni õigsust, täpsust ja täielikkust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tulenevate võimalike kahjude või saamata jäänud tulu eest.
4.5. Internetikeskkonnas sisalduvad finantsplaneerimise alased seisukohad, nõuanded ja kommentaarid kajastavad Finantskeskuse subjektiivseid seisukohti ja arvamusi. Internetikeskkonna kasutamisel nõustub Kasutaja, et nende seisukohtade, nõuannete ja kommentaaride sisu võib olla mitteõige, ebatäielik või ebatäpne või mitte vastata Kasutaja vajadustele või nõudmistele. Finantskeskusel ei lasu mingit vastutust seoses mainitud seisukohtade, nõuannete ja kommentaaride kasutamisest tulenevate võimalike kahjude või saamata jäänud tulu eest.
4.6. Kasutaja nõustub Internetikeskkonda kasutades, et ei tee oma finantsplaneerimise alaseid otsuseid ainult Internetikeskkonnas koostatud finantsprognooside, Internetikeskkonnas leiduva informatsiooni ning Finantskeskuse seisukohtade, nõuannete ja kommentaaride põhjal.

5. Finantskeskuse õigused.
5.1. Finantskeskusel on õigus igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada Internetikeskkonna mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu Internetikeskkonnale tervikuna või mõnele selle üksikosale.
5.2. Finantskeskuse on õigus vastavalt Internetikeskkonna arengule ühepoolselt muuta Kasutajatingimusi. Kasutajatingimuste muudatustest teavitab Finantskeskus Kasutajaid eelnevalt Internetikeskkonna vahendusel. Iga Kasutajat eraldi Kasutajatingimuste muutmisest ei teavitata. Kasutajatingimuste muudatused jõustuvad Finantskeskuse poolt määratud kuupäeval.

6. Kasutaja vastutus Kasutajaandmete edastamisel.
Edastades Internetikeskkonda enda Kasutajaandmeid, kohustub Kasutaja:
6.1. esitama Internetikeskkonna Kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid Kasutajaandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
6.2. elektronposti teel viivitamata informeerima Finantskeskust kõikidest Kasutajaandmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Internetikeskkonna Kasutajaks registreerumisel esitatutega;
6.3. hoidma tema personaalset Internetikeskkonna kasutamise kasutajatunnust ja salasõna nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;
6.4. elektronposti teel koheselt informeerima Finantskeskust Internetikeskkonna kasutamise kasutajatunnuse ja/või salasõna ja kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

7. Kasutaja vastutus Finantsandmete edastamisel.
Edastades Internetikeskkonda Finantsandmeid nõustub Kasutaja järgmiste tingimustega:
7.1. Finantsandmete edastamisega kinnitab Kasutaja, et on Finantsandmete omanik või omab piiramatut õigust nende kasutamiseks Internetikeskkonnas;
7.2. Kasutaja kompenseerib kõik kulud, kui kolmas osapool esitab Finantskeskusele nõudmisi seoses Kasutaja poolt edastatud Finantsandmetega;
7.3. Kasutaja peab tegema omapoolseid jõupingutusi, et kõrvaldada Finantsandmetest enne edastamist viirused või muud kahjulikud elemendid;
7.4. Kasutaja edastatud Finantsandmed on konfidentsiaalsed kolmandate isikute jaoks (sh teiste Internetikeskkonna Kasutajate jaoks). Finantskeskus võib omal äranägemisel ja igal ajal Finantsandmete konfidentsiaalsuse huvides või muul põhjusel kustutada kõik Kasutaja poolt edastatud Finantsandmed.

8. Kasutajaandmete töötlemise ja Kasutajate Finantsandmete hoidmise põhimõtted.
8.1. Finantskeskus peab Kasutajaandmete konfidentsiaalsena hoidmist väga oluliseks. Finantskeskus hoiab ja töötleb Kasutajaandmeid vastavalt ettevõttes kehtestatud Kasutajaandmete töötlemise põhimõtetele.
8.2. Finantskeskus peab Kasutajate poolt Internetikeskkonda edastatud Finantsandmete konfidentsiaalsena hoidmist väga oluliseks. Finantskeskus hoiab Kasutajate Finantsandmeid vastavalt ettevõttes kehtestatud Kasutajate Finantsandmete hoidmise põhimõtetele.

9. Autoriõigus.
9.1. Kogu Internetikeskkonnas sisalduv informatsioon, sealhulgas ka Internetikeskkonna kujundus ja tarkvara kuulub Finantskeskusele, kui ei ole sätestatud teisiti.
9.2. Mistahes Internetikeskkonnas sisalduva materjali reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Finantskeskuse eelneva kirjaliku loata on keelatud.

10. Lingid (viited).
10.1. Internetikeskkonnas olevaid linke (viiteid) kolmandate isikute internetilehekülgedele ei käsitleta Finantskeskuse heakskiiduna neil lehekülgedel pakutavatele teenustele või toodetele. Finantskeskus pole kindlaks teinud neil lehekülgedel leiduva info tõesust, täpsust, mõistlikkust, usaldusväärsust ega põhjalikkust.
10.2 Selliste linkide (viidete) kasutamine toimub Kasutaja enda riisikol ning Finantskeskus ei vastuta selliste lehekülgede sisu, kättesaadavuse või kasutamise tagajärgede eest. Viite kaudu kolmanda osapoole internetilehekülge külastades tuleb Kasutajal tutvuda ning nõustuda selle kasutajatingimustega.

11. Küpsised (Cookies).
11.1. Internetikeskkond kasutab oma töös küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Kasutaja arvutisse Internetikeskkonna poolt, et parandada Internetikeskkonna kasutamismugavust. Küpsised ei salvesta Kasutaja isiklikku informatsiooni.
11.2. On kaht tüüpi küpsiseid. Esimest tüüpi küpsis salvestab teatud perioodiks infot Kasutaja arvuti kõvakettale. Neid kasutatakse Kasutaja veebilehitseja informeerimiseks Kasutaja igakordsel Internetikeskkonna külastusel Internetikeskkonnas toimunud muudatustest, mis on aset leidnud pärast Kasutaja viimast külastust. Teist tüüpi küpsis – seansiküpsis (Session cookie) – salvestatakse ainult ajutiselt, Internetikeskkonna kasutamise ajaks.
11.3. Internetikeskkonna kasutamiseks peavad Kasutaja arvutis olema lubanud seansiküpsiseid. Need võimaldavad Kasutajal ladusalt Internetikeskkonda kasutada ning kustuvad pärast Internetikeskkonna kasutamise lõpetamist.

12. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon.
12.1. Käesolevale Internetikeskkonna Kasutajatingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Juhul, kui mõni Kasutajatingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu kehtivate õigusaktidega, siis ei mõjuta see asjaolu ülejäänud Kasutajatingimuste sätete kehtivust.
12.2. Kõik vaidlused, mis tulenevad Internetikeskkonna kasutamisest ja Kasutajatingimustest, püütakse esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste teel kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Käesolevad Kasutajatingimused kehtivad alates 01.01.2012.