Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted

Finantskeskus OÜ peab Kasutajaandmete konfidentsiaalsena hoidmist väga oluliseks ning teeb kõik, et kaitsta oma klientide andmeid. Käesolevad Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted reguleerivad Kasutajaandmete töötlemist internetikeskkonna www.finantskeskus.ee ning kõigi selle alamlehekülgede omanikettevõttes Finantskeskus OÜs.

1. Kasutatavad mõisted.
1.1. Internetikeskkond on finantsplaneerimise keskkond www.finantskeskus ning kõik selle alamleheküljed.
1.2. Finantskeskus – Internetikeskkonna omanik Finantskeskus OÜ.
1.3. Kasutaja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada Internetikeskkonda.
1.4. Kasutajaandmed on igasugune info Kasutaja kohta, mis on Finantskeskusele saanud teatavaks läbi Kasutaja poolt Internetikeskkonna kasutamise.
1.5. Kasutajaandmete töötlemine on igasugune Kasutajaandmetega tehtav toiming (sh Kasutajaandmete kogumine, säilitamine, muutmine, kasutamine).

2. Kasutaja nõusolek.
Kasutades, olles kasutanud või avaldades tahet kasutada Internetikeskkonda, annab Kasutaja Finantskeskusele nõusoleku oma Kasutajaandmete töötlemiseks vastavalt käesolevatele Kasutajaandmete töötlemise põhimõtetele.

3. Kasutajaandmete töötlemise eesmärgid.
Finantskeskus töötleb Kasutajaandmeid selleks, et:
3.1. võimaldada Kasutajale organiseeritult ja sihipäraselt Internetikeskkonna kasutamist;
3.2. paremini mõista Kasutaja ootusi (nt statistilistel eesmärkidel kasutusharjumuste analüüsimine jne);
3.3. edastada Kasutajale kasutamisega seotud informatsiooni (nt Internetikeskkonna tasulise kasutusõiguse perioodi algamisest/lõppemisest teavitamine);
3.4. hooldada Internetikeskkonda ning arendada sellega seotud teenuseid.

4. Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted.
4.1. Minimaalsus – Finantskeskus kogub ja töötleb Kasutajaandmeid vaid ulatuses, mis on vajalikud Internetikeskkonna kasutamiseks ja keskkonna tõrgeteta toimimiseks;
4.2. Turvalisus – Finantskeskus rakendab vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid, et kaitsta Kasutajaandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
4.3. Individuaalne osalus – Finantskeskus teavitab Kasutajat tema kohta kogutavatest Kasutajaandmetest ning võimaldab Kasutajale juurdepääsu tema kohta käivatele Kasutajaandmetele. Finantskeskus on kohustatud igal ajal alluma Kasutaja nõudmisele ebatäpsete või eksitavate Kasutajaandmete parandamise osas.
4.4. Kasutamise piiramine – Finantskeskus võib Kasutajaandmeid Kasutajaandmete töötlemise eesmärkide välistel eesmärkidel kasutada üksnes Kasutaja nõusolekul või õigusaktidest tuleneva kohustuse puhul selleks pädeva riikliku organi õigustatud nõude korral.
4.5. Privaatsus – Finantskeskus hoiab talle Internetikeskkonna kasutamise käigus teatavaks saanud Kasutajaandmed kolmandate isikute ees tähtajatult konfidentsiaalsena ka pärast Internetikeskkonna kasutamise lõppemist.

5. Kogutavad ja töödeldavad Kasutajaandmed.
Finantskeskus töötleb eelkõige, kuid mitte ainult, alljärgnevaid Kasutajaandmeid:
5.1. Kasutaja isiklikud andmed (nt füüsilise või juriidilise isiku nimi, suhtluskeel);
5.2. Kasutaja kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, elektronpost);
5.3. andmed Kasutajaga seotud lepingute ja kokkulepete kohta (nt sõlmitud ja lõppenud lepingud, Kasutaja avaldused ja taotlused jne);
5.4. andmed Kasutaja harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed Internetikeskkonna teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste, kasutajarahulolu kohta, Kasutaja kaebustega seotud andmed jne);
5.5. muud Kasutajat puudutavad andmed ja nendega seotud asjaolud (nt kirjavahetus Kasutajaga, Kasutajasuulised või kirjalikud infopäringud ja küsimused jne).

Finantskeskus ei kogu ega töötle delikaatseid isikuandmeid isikuandmete kaitse seaduse mõttes.