Rahavood

Mineviku rahavood

Mudel arvutab mineviku rahavood kaudsel meetodil ise. Enne rahavoogude tulevikupoole kallale asumist lõpeta kõikide kasutusele võetud minevikuperioodide kasumiaruannete ja bilansside sisestamine.

1. Äritegevuse rahavoogude prognoos

Tuleviku äritegevuse rahavood arvutab mudel tuleviku kasumiaruannete ja bilansside põhjal ise. Kasutajal tuleb sisestada vaid erinevate varagruppide keskmised amortisatsiooninormid. Kui need ei ole teada või ei ole aega arvutada, kasuta mudeli soovitatud norme.

2. Investeerimistegevuse rahavoogude prognoos

Tuleviku investeerimise rahavood tuleb sisestada kasutajal. Investeeringud varadesse sisesta miinusmärgiga. Kui on plaanis varasid tulevikus müüa, siis need summad sisestada positiivsete arvudena.

Nõuanne: kui ettevõttel tulevikus äritegevuse laiendamiseks investeeringuid vaja teha ei ole, siis põhivara olemasolul peab ettevõte selle uuendamiseks ikkagi investeeringuid tegema: ehitised, masinad, seadmed jms vajavad remonti ning uuendamist. Seega minevikus põhivara kasutanud ettevõtte investeerimistegevuse tulevikuprognoos on harva null. Kui tulevikus investeeringuid siiski teha vaja ei ole, siis käsitle selle põhjusi oma prognoosi seletuskirjas.

3. Finantseerimistegevuse rahavoogude prognoos

Tuleviku investeerimise rahavood tuleb sisestada kasutajal. Laenude ja kapitalirendi põhiste liisingute kajastamisel tuleb minevikus alanud ning tulevikus võetavate kohustuste puhul läheneda pisut erinevalt (vt allolevaid juhendeid 3.1 ja 3.1).

Osa- või aktsiakapitali emiteerimise, reservkapitali muutuste ning dividendide maksmise plaanide kajastamiseks jälgi vastavate ridade lühijuhendeid (avanevad küsimärkidele liikudes).

3.1 Olemasolevad kohustused, mille tagasimaksed toimuvad ka tulevikus:

1) Kui minevikuperioodide bilansid sisaldavad laene ja kapitalirendi põhiseid liisinguid, siis nende nimed kopeerib mudel pärast mineviku bilansside sisestamist finantseerimise rahavoogudesse. Olles lõpetanud bilansside sissekandmise, sisesta rahavoogudesse iga kohustuse intress.1 Juba tagasimakstud kohustuste ridadele intresse pole vaja sisestada. Võrdluseks pooleli olevate kohustuste intressidega võib seda siiski teha.
2) Sisesta iga kohustuse põhiosade tagasimaksed miinusmärgiga tulevikuperioodidesse lähtuvalt tulevikuperioodide pikkustest.2

NÄIDE
2012. aastal võttis ettevõte 240 000 € suuruse laenu. Laenupuhkus põhiosadele kestis kuni 2013. aasta alguseni, mil alates jaanuarist on tagasimakse suurus igas kalendrikuus 5 000 € kuni laenu lõpliku tagasimaksmiseni. Ettevõtte tulevikuprognoos algab 2014. aastaga.

Rahavood finantseerimisest - näide olemasoleva laenu- või liisingukohustuse amortiseerimisest finantsprognoosis

 

3.2 Tulevikus võetavad laenud ja kapitalirendipõhised liisingud:

1) Liigu mudelis allapoole bilansi passiva laenukohustuste ossa. Anna igale uuele finantseeringule unikaalne nimi ja kirjuta see esimesele vabale reale. Bilansside minevikuperioodidesse ära sellel real ühtegi arvväärtust sisesta. Liigu tagasi finantseerimise rahavoogudesse.
2) Sisesta iga uue finantseeringu intress.1
3) Sisesta iga uue finantseeringu ettevõttesse laekumine positiivse arvuna õigesse tulevikuperioodi.
4) Sisesta iga uue finantseeringu põhiosade tagasimaksed miinusmärgiga tulevikuperioodidesse lähtuvalt tulevikuperioodide pikkustest.2 Reeglina jääb finantseerimise laekumise perioodi sisse ka esimene põhiosa tagasimakse. Sel juhul tee laekumise ja tagasimaksete vahel loogilised arvutustehted.

NÄIDE
2014. aasta jaanuaris planeerib ettevõte võtta 150 000 € suuruse investeerimislaenu. Põhiosa tagasimaksed algavad sama aasta märtsist ning kuumakse suurus on 5 000 € (seega viimane tagasimakse on augustis 2016). Ettevõtte tulevikuprognoos algab 2013. aasta neljanda kvartaliga.
Rahavood finantseerimisest - näide uue laenu- või liisingukohustuse kajastamisest finantsprognoosis

 

1Intress.
Kasuta iga kohustuse puhul intressi kogusuurust. Prognoosmudel arvutab seejärel intressimaksed kasumiaruannetesse ja rahavoogudesse ise. Intressi kogusuurus = krediidiandja eeldatav fikseeritud riskimarginaal + Euribor (või krediidiandja baasintress). Arvutamisel soovitame järgida järgmist põhimõtet:

Ole konservatiivne ning püüa prognoosides kasutada laenuperioodi eeldatavalt suurimat intressi. Kui panga poolt Teile pakutav riskimarginaal on ettevõtte profiili pealt kuidagi ennustatav, siis Euribor (või krediidiandja baasintress) on ajas muutuv suurus. Arvesta alati intresside tõusuga (potentsiaalse languse võid tähelepanuta jätta). Näiteks täna võiks 5 aastase laenu puhul intressi kogusuurus = panga eeldatav riskimarginaal + tänane Euribor + igaks juhuks veel 2,0%. P.S. Enamasti kasutatakse 6 kuu Euribori.

2Põhiosade tagasimaksed.
A) Olemasolevate laenude ja liisingute põhiosade tagasimaksed leiad ettevõtte laenugraafikutest. Graafikutes näidatakse reeglina tagasimaksete suurusi kalendrikuu kohta. Ära unusta perioodide maksetes teisendusi teha (a la kuumaksed summeerida aastamakseks jne).
B) Kui laenugraafikutele puudub ligipääs (analüüsid võõrast ettevõtet), siis avalikult kättesaadavatest ettevõtte majandusaasta aruannetest saad umbkaudu teada aastas tagasimakstavate summade suurused. Ole konservatiivne ja vähese info puhul kaasa prognoosi pigem kiirem, kui aeglasem tagasimaksete tempo.
C) Uute kohustuste põhiosade tagasimakseid aitab arvutada Laenu- ja liisingukalkulaator (leiad selle mudeli menüüst Abikalkulaatorid).