Prognoosi alustamine

1. Pane prognoosile nimi

Enamasti pealkirjastatakse prognoos analüüsitava ettevõtte nimega. Ühe ettevõtte kohta mitme prognoosi tegemisel lisa versiooni iseloomustav info. Näiteks: Särgivabrik 28.02.2011.

Kui sead oma tööle ekstreemselt kõrged konfidentsiaalsusnõuded, siis ära prognoosi pealkirjas ettevõtte nime kasuta. Pelgalt vaid finantsandmete alusel on ülimalt raske ära arvata, mis ettevõttega tegemist on. Ülemäära konspireerida pole ka vaja, sest mudeli kasutamise turvalisus on kõrge: internetiside kasutaja ja mudeli vahel on krüpteeritud.

2. Otsusta vaadeldava mineviku pikkus

Kasutada saab viit minevikuperioodi ja kaheksat tulevikuperioodi. Mineviku ja tuleviku „kokkupuutepunkti“ markeerib prognoostabelis vertikaalne sinine joon: vasakule jääb minevik, paremale tulevik. Mida pikema mineviku kaasad, seda paremini trendid välja joonistuvad.

Minimaalselt peab kasutusele võtma ühe minevikuperioodi. Sel juhul kasuta andmete sisestamiseks vahetult tulevikule eelnevat minevikuperioodi. Kasutusele mittevõetud minevikuperioodid jäta tühjaks (sh pole vaja määrata nende pikkust päevades ja ega panna neile nime). Mudel võtab ise automaatselt kasutusele kõik tulevikuperioodid.

3. Määra iga perioodi pikkus päevades

Lähtu põhimõttest, et kalendriaasta pikkus on 360 päeva. Näiteks:
Üks kuu: 30
Üks kvartal: 90
Poolaasta: 180
Üks aasta: 360

Mineviku- ja tulevikuperioodide pikkuste õige määratlemine on asjaliku tulevikuprognoosi arvutamise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Üks kalendriaasta võib kajastuda mitmes perioodis, kuid iga aasta „päevade kogusumma“ peab olema 360. Vt näiteid 1 ja 2 järgmise punkti alt.

4. Tähista iga periood lühinimega

Näiteks:
2010. aasta september: 2010_9
2010. aasta neljas kvartal: 2010_4kv
2011. aasta esimene poolaasta: 2011_Ipa
2012. aasta: 2012

Kasuta nimesid, kus perioodi nimetus ja pikkus päevades on omavahel lihtsa loogikaga seotud. Muidu on hiljem prognoosi raske lugeda. Vt näiteid 1 ja 2.

NÄIDE 1
Mineviku kohta on olemas aastate 2009 kuni 2013 majandusaasta aruanded. Tulevikupool algab seega aastast 2014. Tulevikuprognoosi perioodide pikkuseks valib kasutaja aasta. Mudelisse sisestada info selliselt:
Prognoosi alustamine - näide 1 perioodide nimetamisest finantsprognoosis

NÄIDE 2
Mineviku kohta on olemas aastate 2010 kuni 2012 majandusaasta aruanded ning 2013. aasta poolaasta bilanss ja kasumiaruanne. Tulevik algab seega 2013. aasta teisest poolest. Sama aasta lõpuni soovitakse prognoos teha kvartalite kaupa. Alates 2014. aastast leiab prognoosija sobilik olevat prognoos koostada aastate kaupa. Mudelisse sisestada info selliselt:
Prognoosi alustamine - näide 2 perioodide nimetamisest finantsprognoosis