Mudeli tööpõhimõte

Meetod

Prognoosmudel töötab lihtsustatud aegridade meetodil: tuleviku pro forma finantsaruanded prognoositakse minevikuaruandluse pinnalt. Kasutaja ülesanne on mudeli koostatud prognoosi vajadusel korrigeerida ja täiendada.

Sinise taustaga lahtrid on andmete sisestamiseks. Halli taustaga lahtrid arvutatakse automaatselt. Kasutajalt küsitakse minimaalsed sisendid. Kõik mis võimalik, arvutab mudel ise. Sisendite muutmisel kandub muudatus läbi kõikide asjakohaste seoste.

1. Prognoosi alustamine

Esmalt pane prognoosile nimi, otsusta vaadeldava mineviku pikkus, määra perioodide pikkused päevades ja tähista iga periood lühinimega. Alustamisest loe täpsemalt siit.

2. Sisesta möödunud perioodide kasumiaruanded ja bilansid

Teise etapina sisesta mineviku finantsandmed. Hea, kui kasutad kõike viite minevikuperioodi. Rahuldav, kui kasutad kolme minevikuperioodi. Tööd saab teha ka vaid ühe minevikuperioodi abil. Suurem minevikuperioodide arv on üks paljudest eeldustest adekvaatse tulevikuprognoosi koostamiseks (märkad trende, anomaaliaid jne). Kasumiaruannetest täpsemalt, bilanssidest täpsemalt.

3. Koosta kasumiaruannete prognoos

Kolmanda etapina soovitame planeerida tulud ja kulud kasumiaruannetes. Tuleviku pro forma kasumiaruanded genereerib prognoosmudel esmalt võrdsena viimase (värskeima) minevikuperioodi kasumiaruandega, arvestades seejuures tulevikuperioodide pikkusi. Kasutaja ülesanne on arvuti poolt sirgjooneliselt koostatud prognoosi vajadusel korrigeerida ja täiendada. Kasumiaruannetest täpsemalt.

4. Koosta rahavoogude prognoos

Neljanda etapina soovitame planeerida tuleviku investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood. Tuleviku äritegevuse rahavood arvutab mudel ise. Rahavoogudest täpsemalt.

5. Koosta bilansside prognoos

Viiendaks tegele bilansside prognoosiga. Tuleviku pro forma bilansid koostab mudel tuleviku kasumiaruannete ja rahavoogude prognooside ning käibekapitali suhtarvude alusel. Vaikimisi kasutab mudel tuleviku käibekapitali suhtarvudena viimase (värskeima) minevikuperioodi vastavaid näitajaid. Kasutaja ülesanne on mudeli koostatud prognoosi vajadusel korrigeerida. Bilanssidest täpsemalt.

Üldist

  • Enne tulevikupoole kallale asumist lõpeta kõikide minevikuandmete sisestamine.
  • Kui ettevõtte minevikuaruandlus mõnda mudelis toodud rida ei sisalda, jäta vastav rida täitmata või sisesta nullid. Kui mõnda tühjaks jääma pidanud lahtrisse ikkagi kogemata mingi arvu sisestad, siis kustutamise asemel asenda arv nulliga. See on vajalik mudeli arvutusmootori korrektse töötamise huvides.
  • Ära kasuta komadega arve.
  • Iga oluline rida mudelis sisaldab lühendatud juhendmaterjali. Juhend avaneb, kui liigud hiirega rea alguses olevale küsimärgile. Lehel www.finantskeskus.ee asub üldistatud juhendmaterjal, mis aitab mineviku sisestamisel, tulevikuprognoosi koostamisel ning tulemuste interpreteerimisel.