Kasumiaruanded

Mineviku kasumiaruanded

Sisesta mineviku kasumiaruanded. Enne kasumiaruannete tulevikuprognoosi kallale asumist lõpeta kõikide kasutusele võetud minevikuperioodide kasumiaruannete ja bilansside sisestamine.

Mudel kasutab kasumiaruande skeemide 1 ja 2 hübriidskeemi. Skeemi 1 andmete sisestamine on mugavam (seda skeemi kasutab enamik ettevõtetest). Skeem 2 puhul tuleb amortisatsioon ja tööjõukulud erinevatelt kuluridadelt eelnevalt „kokku korjata“ ning sisestada skeemi 1 kasutatava põhimõtte järgi omaette kulumi ja tööjõukulude reale. Muid erisusi ei ole. Jälgi andmete sisestamisel mudeli ridade lühijuhendeid (avanevad küsimärkidele liikudes).

Mudel arvutab kasumiaruannete alla oluliste kirjete muutused protsentides eelneva aruandeperioodiga võrreldes ja vähemoluliste kirjete suhted sama perioodi müügitulusse. Need näitajad aitavad analüüsida mineviku majandustulemusi ning teevad mugavamaks tulevikuprognoosi koostamise.

Kasumiaruannete prognoos

Tuleviku pro forma kasumiaruanded genereerib prognoosmudel võrdsena viimase (värskeima) minevikuperioodi kasumiaruandega, arvestades seejuures tulevikuperioodide pikkusi. Erandiks on põhivara kulum, intressikulud ja tulumaks. Nende väärtused võtab mudel allpool asuvatest tuleviku rahavoogudest.

Kasumiaruannete prognoose saab samaaegselt täiendada ja korrigeerida kahel moel:
A)  muutes kasumiaruannetes kirjete arvväärtusi;
B)  korrigeerides protsentsuhteid kasumiaruannete all.

Kasumiaruannetes kirjete arvväärtusi muutes arvutatakse ümber korreleeruvad protsentsuhted kasumiaruannete all. All protsentsuhteid muutes arvutatakse omakorda ülal kasumiaruannetes ümber vastavad arvväärtused. Arvude kaudu korrigeeritakse prognoose enamasti lähimatel tulevikuperioodidel, mille kohta on usaldusväärset infot. Kaugemas tulevikus on mugavam protsentsuhete kaudu läheneda. Kui tulevikuootuste kohta infot napib või on vajadus prognoos kiiresti koostada, siis on mõistlik ainult protsentsuhteid kasutada.

Nõuanne: konservatiivsed prognoosijad testivad töö käigus kasumiaruandega stsenaariume a la „müügitulu tulevikus ei tõuse (või lausa langeb), muid ja erakorralisi tulusid ei ole ning kulud tõusevad minimaalselt oodatava inflatsiooni võrra“. Erinevaid stsenaariume on mugav protsentsuhete kaudu simuleerida.