Lingid

Eesti registrid.

Finantsprognooside ja nende seletuskirjade koostamisel soovitab Finantskeskus esmase info hankimisel kasutada järgmisi allikaid.

Eesti e-äriregistri teabesüsteem

Teid huvitava ettevõtte majandusaasta aruanded leiate ettevõtte nime või registrikoodi abil. Vaadake läbi ka ettevõttega seotud äriregistri menetlusteave (osa- või aktsiakapitali suurus, esmakande aeg, registrile esitatud dokumendid viimase 6 kuu jooksul, kohtumäärused, registrikanded jms). Lingi ärinimi alt pääsete tasuta ligi ettevõtte kehtivale registrikaardile (B-kaart), mis annab info esindusõiguslike isikute, kapitali jms kohta.

Link ärinimi annab muuhulgas ka nõuete kaupa struktureeritud reaalajas ülevaate ettevõtte maksude saldost. Oluline on teada, et kui ettevõttel esineb maksuvõlg ning selle tasumiseks on koostatud maksegraafik ja sellest peetakse ettevõtja poolt kinni, siis E-äriregister maksuvõlga ei näita. Graafikujärgselt makstava maksuvõla nägemiseks vaata siin loetelus järgmist linki (maksuvõlglaste otsing Maksu- ja Tolliameti kodulehel). Kui ettevõttel on maksuvõlg, analüüsige kindlasti võlgade mõju tulevastele majandustulemustele, kaasake olulised mõjud prognoosi.

Kui B-kaardi andmed ja menetlusteave on tasuta kättesaadav info, siis registrikaardi ajalugu, ettevõtte majandusaasta aruanded, üld- ja isikuandmed (asutajad, osanikud, sidevahendid, tegevusalad) ning põhikiri on tasuline info.

Maksuvõlglaste otsing Maksu- ja Tolliameti kodulehel

E-äriregistri teabesüsteem ei anna infot eraisikute maksuvõlgnevuste kohta. E-äriregister ei näita ka maksegraafikutega kaetud juriidiliste isikute maksuvõlgasid. Sellise info annab Maksu- ja Tolliameti koduleht. Sellise info annab Maksu- ja Tolliameti koduleht.

Eraisikute suured maksuvõlad esinevad küll harva, aga vajadusel tehke võlapäringud siiski ettevõtte juhatuse liikmete ja omanike kui eraisikute kohta – suurema võla esinemisel tuleb kaaluda selle mõjusid ettevõttele.

Päringuks vajalikud eraisikute isikukoodid ei ole salajane info. Paljude muude võimaluste hulgas saab Teid huvitava eraisiku isikukoodi hankida e-äriregistri teabesüsteemi abil (vt eelmine link), kui teate otsitava isiku osalemist kas siis täna või minevikus mõne juriidilise isiku juhatuses või nõukogus. Sel juhul otsige e-äriregistris esmalt juriidilist isikut nime kaudu ning seejärel vaadake juhtimisorganites osalenute nimekirja juriidilise isiku registrikaardi (B-kaardi) ajaloost.

Ametlikud Teadaanded

Teated, kutsed ja kuulutused mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Vajalik abivahend ettevõtte ja ettevõttega seotud isikute tausta uurimisel. Tasuta.

Eesti avaliku sektori finantsandmed.

Andmetele saab ligi kahel moel:

Eesti avaliku sektori raamatupidamine

Siit saab vaadata ja salvestada iga üksiku avaliku sektori üksuse finantsaruandeid (sh riigile ja kohalikele omavalitsustele kuuluvate ettevõtete jooksvaid finantsaruandeid). Sisene läbi lingi Saldoandmike infosüsteem. sisenedes klõpsa lingil Avalik teave. Soovitav on lehekülge külastada Internet Exploreriga (teiste veebilehitsejatega esineb probleeme).

Rakendus Riigiraha

Avaliku sektori üksuste finantsandmed esitatuna läbi portaali, mis võimaldab paljude tunnuste abil üksikuid ja mitmeid omavalitsusi hõlmavaid päringuid teha.

Maksehäirete portaalid Eestis.

Maksehäirete portaale on Eestis palju. Sisuliselt on tegemist inkassoteenuseid osutavate ettevõtete klientide võlgnike nimekirjadega. Eestis puudub ühtne maksehäirete register, sest inkassoteenuste osutamine ja makseraskustes isikute nimekirjade koostamine on igamehe õigus.

Neis portaalides leiduvatesse andmetesse on mõistlik suhtuda reservatsiooniga. See info ei tarvitse olla täielik ja kvaliteetne. Kajastatakse enamasti rohkem kui 45…60 päevaga maksetähtaja ületanud vaidlustamata võlgasid. Maksehäirete avalikust presenteerimisest saab võlgnik päris pikka aega hoiduda nõudeid aktiivselt vaidlustades. Sageli kajastavad need portaalid kreeditori jaoks vähem olulisi või siis lootusetuks muutunud võlgnevusi.

Märkimisväärne osa ettevõtete omavahelisest nö tõsistest võlgnevustest ei jõua kunagi taolistesse andmebaasidesse, sest võlausaldaja esmane huvi on saada kätte oma võlg, mitte ehmatada võlgniku nime avaldamisega teisi kreeditore. Vaatamata sellele on maksehäired info, mis finantsprognoosi tehes tuleb läbi käia. Kolm enamkasutatavat Eesti maksehäirete portaali:

Julianus Inkasso võlaregister (tasuta);
Kreedix võlaregister (tasuta);
Krediidiinfo (tasuline).

Euroopa riikide äriregistrid.

Registriandmetel on erinevates riikides erinev õiguslik tähendus. Mõnes riigis annab seadus registrikannetele või vähemalt osale neist kindla tõendusjõu (heauskne kolmas isik võib sellele toetudes teha tehinguid, kartmata andmete ebaõigsust). Mitmetes riikides on aga registriandmetel siiski üksnes informatiivne tähendus.

Muude riikide registreid kasutades tuleb arvestada, et välisriikides kehtivad ettevõtlusvormid ei pruugi ühtida Eesti omadega. Paljudes riikides ei kanta äriregistrisse üksikettevõtjaid ega põllumajandus- ja käsitööettevõtteid, mitmes riigis ei hõlma äriregister tulundusühistuid, krediidiasutusi, kindlustusseltse või riigi- ja munitsipaalettevõtteid.

Euroopa Äriregister

Euroopa Äriregister (EBR) on koostöövõrgustik Euroopas ettevõtete registreerimise ja registriandmete pidamise eest vastutavate ametiasutuste vahel. Eestis on EBRi partner e-äriregister. Eesti e-äriregistri vahendusel on võimalik tellida koostöövõrgustikku kuuluvate riikide ettevõtete ja nendega seotud isikute andmeid (sh majandusaasta aruandeid). Kättesaadavate andmete nimistu on riigiti erinev. Teenus on tasuline.

Euroopa ja muude riikide krediidiinfo.

The D&B Corporation

Suurim ülemaailmse äriinformatsiooni pakkuja. Tasuline. Üldleht inglise keeles, maade alamlehed sihtriigi keeltes.

Suomen Asiakastieto

Soome suurim krediidiinfot vahendav portaal. Tasuline. Soome, rootsi, inglise keeles.

Lursoft

Läti äriregistri omapäraks on läbipõimumine eraaktsiaseltsiga Lursoft, kellele kuuluvad äriregistri digitaalandmed. Lursoft pakub tasulisi päringuid äriregistri andmebaasi, mida on täiendatud krediidiinfo andmetega. Põhiteenused tasuta, andmemahukamad tasulised. Läti, leedu, vene, inglise keeles.

Creditinfo Lietuva

Leedu suurim krediidiinfo andmebaas. Tasuline. Leedu, inglise keeles.